Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Door te bestellen geeft de klant te kennen dat de klant met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. Umameats heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van UmaMeats tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van het door u bestelde product.

Artikel 2 – Prijswijzigingen
UmaMeats is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Artikel 3 – Bestellingen/communicatie
Voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de UmaMeats, is de UmaMeats niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en UmaMeats, dan wel tussen de UmaMeats en derden, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van UmaMeats.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
De producten van UmaMeats worden onder de wettelijk voorgeschreven omstandigheden en met de grootste zorg geproduceerd en verpakt om de beste kwaliteit te kunnen waarborgen. Alle producten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. UmaMeats kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de gezondheid.

Artikel 5 – Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 6 -Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 7 – Privacyverklaring
UmaMeats neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Klantgegevens (adres e.d.) worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis. UmaMeats zal deze gegevens echter nooit doorgeven aan derden.